top of page

SPECIÁLIS MÉLYÉPÍTÉS

Kis- és közepes radiokatív tároló kutatása
A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék végleges elhelyezésére szolgáló tároló helyszínének kutatása és a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló kivitelezése
2005-2016
Bátatom Kutató-fejlesztő és Szolgáltató Kft. és Radioaktív
Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
$ 38.517.495
 • Mélyföldtani kutatás és feltárás

 • Földalatti tárolókamrák és a kapcsolódó felszíni létesítmények építése

 • Felszíni földtani feltárás elvégzése és monitoring rendszer kiépítése és üzemeltetése

Szolgálatások:

 • Környezeti tanulmányok és értékelés összeállítása

 • Környezeti hatástanulmány készítése, egységesítése, hatósági engedélyeztetése

 • A kutatófúrások, alagútépítés, felszíni létesítmények, inerthulladék-tároló kivitelezéséhez szükséges hatósági engedélyek kezelése.

 • A kutatófúrások, aknaépítés, felszíni létesítmények, inerthulladék-tároló és az üzemeltetési rendszerek (vízgyűjtés és elvezetés, szivattyúzsomp, vízkezelés, haváriavízgyűjtő, ipari vízellátás) kivitelezéséhez szükséges  kivitelezési és építési tervek előkészítése

 • Felszíni kutatás végrehajtása (kutatófúrások, helyszíni vizsgálatok, fúrómag-vizsgálat és dokumentáció – aknaépítés (lejtakna,  kutatókamra, műszaki kamra, vízgyűjtő, összekötő vágatok), inert hulladék elhelyezése; Az aknaépítés földtani, tektonikai, geotechnikai, hidrogeológiai és geodéziai leírása

 •  Föld alatti fúrás kivitelezése, felügyelete és dokumentációja, tömítéses hidrológiai vizsgálatok, a fúrás által rongált terület vizsgálata, kőzetmechanikai mérések (törés, CSIRO-HI feszültségmérés, vízmintavétel, tömítéses monitoring rendszer telepítése, a fúrások közti kölcsönhatások vizsgálata

 • A fúrómagok földtani, tektonikai és geotechnikai jellemzése, mintavétel, ásványtani és petrográfiai (vékonycsiszolat, SEM, XRD, DTA), geotechnikai (CT, nyomószilárdság vizsgálat, közvetett húzószilárdság meghatározás, nyírószilárdság, rugalmassági jellemzők, töréshatár ábra, reológiai tulajondságok), petrofizikai és geokémiai (szemcseméret-eloszlás, víztartalom, térfogatsúly, triaxiális nyomókísérlet, reológiai jellemzők, nyíródoboz kísérlet, húzószilárdság, felületi érdesség vizsgálata, hidraulikus vezetőképesség, ödométeres vizsgálat, pontszilárdság) és geokémiai (fő- és nyomelem vizsgálat) vizsgálatok.

 • A jövesztés által roncsolt zóna akusztikus és georadar módszerekkel

 • Geolektromos és szeizmikus sebesség tomográfiai vizsgálatok az aknák között

 • A lőttbeton, a habarcs és a fedetlen  felületek hézagossági és vezetőképességi laborvizsgálata

 • A bányászat mechanikai hatásainak vizsgálata (az eszközök felszerelése, kezelése, mérés): alakváltozás háromszögeléses vizsgálata, tenzométeres rendszerek, RH-tenzométer, optikai konvergencia mérési szelvények, printed bar and pulled tape convegence sections??, feszültség-változás mréő CSIRO-HI rendszerek, lőttbeton feszültség mérés, horgony feszültség mérés, aktív szeizmo-akusztikus észlelő rendszerek

 • Vízáramlás megelőzés rés-kitöltő befecskendezéssel

 • Földalatti gamma-spektrométeres vizsgálatok

 • Az alagútból vett minták paleomágneses vizsgálata

 • Felszíni monitoring-rendszer telepítése és üzemeltetése (vízáramlás mérő állomás, időjárás-állomás, megfigyelőkút monitoring, piezometrikus és multipakkeres furatvizsgálat, vízminőség, geodéziai, szeizmológiai és radiológiai monitoring – Felszín alatti monitoring rendszerek telepítése és üzemeltetése (multipakker rendszerek, alapozó és alagútbiztonsági monitoring rendszerek, felszín alatti vízáramlás mérése, geotechnikai monitoring rendszerek).

 • A kutatási eredmények feldoolgozása, értékelő jelentések, szakterületi tanulmányok, kutatási jelentések készítése, geológiai, hidrogeollógiai, kőzetmechanikai és bányászati térképek és 3D modellek készítése

 • Felszíni és felszín alatti látogatóközpont építése

 • A projekt promóciójának felügyelete

 • IT-támogatás (honlap, online dokumentumtár létrehozása, adatbázis-kezelés, térinformatikai rendszer fejlesztése, adatfeldolgozás a kapcsolódó tevékenységekhez, a dokumentáció feldolgozása, 3D modellek karbantartása)

 • Izotóp-migrációs tanulmányok, hidromechanikai vizsgálatok

 • A geodinamikai körülmények értékelése radar-interferencia vizsgálatok alapján

Radiokatív tároló helyszín kutatás
Radioaktív-hulladék tároló lehetséges helyszíneinek vizsgálata
1989-1991
Saját finanszírozás
$ 155.310
 • Az első szakasz során a  lehetséges befogadó kőzet  és a földtani környezet geológiai, hidrogeológiai, szeizmológiai és kőzetmechanikai alkalmasságának feltárása volt a fő feladat. A projekt a kapcsolódó nemzetközi tapasztalatok és szabványok, standardok figyelembevételével zajlott le.

Szolgálatások:

 • Felszíni (2x1200 m) és felszín alatti (1x350 m) magfúrás és vizsgálat

 • Kutatóalagút építése (alagútépítés és fúrás) és földtani dokumentáció készítése

 • A bányászati és geotechnikai előfeltételek vizsgálata

 • Társadalmi előfeltételek vizsgálata: társadalmi elfogadottság és tájékoztatás

H301M-4-1/93/k, H301M-4-19/94 sz. szerződések A Paksi Atomerőmű Kft. és a Mecseki Ércbányászati Vállalat között
1993-1995
Paksi Atomerőmű Kft.
$ 450.520
 • Földalatti kutatólaboratúrium építésének irányítása a Bodai Aleurolit Formációban létesítendő radioaktív-hulladék tároló kutatására.
   

Szolgálatások:

 • Alagútfúrás

 • Föld feletti és földalatti magfúrás és vizsgálat

 • Az aknák és fúrómagok felszín- és mélyföldtani leírása és értékelés

 • Mineralógiai, petrográfiai, geokémiai és hidrogeológiai vizsgálatok

 • In situ kőzetmechanikai mérések az aknákban és a furatokban, labormérések

 • Geofizikai kutatás: geodinamika, mikroszeizmológia, hőmérséklet-lánc, kőzetlazítás, gamma spektrométeres mérések

H301m-4-1/93/k
A Bodai Aleurolit Formáció minősítésének Rövidtávú Programja (Paksi Atomerőmű Kft. -  Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft – Mecseki Ércbányászati Vállalat– Mecsekérc Környezetvédelmi Zrt.)
1995-1998
Paksi Atomerőmű Kft. és Radioaktív Hulladékokat Kezelő
Nonprofit Kft.
$ 2.125.560

A BAF környezetvédelmi célú felhasználását első ízben még 1983-ban javasolták a MECSEKÉRC Zrt. jogelődje, a Mecseki Ércbányászati Vállalat (MÉV) szakértői.
1989-től kezdődően aztán a MÉV egy átfogó kutatási programot indított, amelynek célja 1993. előtt a kis és közepes aktivitású és/vagy a veszélyes hulladékok végleges elhelyezésének előkészítése volt. Egy 1992-ben elvégzett nemzetközi szakértői felülvizsgálat a BAF addig megismert tulajdonságait rendkívül kedvezőnek ítélte. Így 1993-tól, az akkor megalakult Nemzeti Célprojekt keretében a kutatások már a nagyaktivitású hulladékok elhelyezésének szempontrendszere szerint folytak tovább.

Az 1994. és 1999. között végrehajtott ún. Rövidtávú Program részletes szakmai tervezését és szakmai koordinálását szintén a MÉV (majd 1998 májusától jogutódja, a MECSEKÉRC Rt.) végezte. A Rövidtávú Program kutatásait rendkívül hatékonnyá tette az a körülmény, hogy a világ legmélyebben – a mecseki uránércbánya infrastruktúrájának és föld alatti térségrendszerének felhasználásával – kialakított kutatólaboratóriumában nagyszabású in situ vizsgálati programot is sikerült lefolytatni.

 • 1. kötet: G. Földing; L. Kovács; J. Hideg: A Rövidtávú Program időszakában kivitelezett földalatti és külszíni kutatóobjektumok

 • 2. kötet: Gy. Majoros: Nagy léptékű földtani vizsgálatok, regionális tektonikai és szedimentológiai modell kidolgozása

 • 3. kötet: G. Hámos: Földtani dokumentációs munkák a BAF megismerésére

 • 4. kötet: Z. Máthé: Ásvány-kőzettani, kőzetgeokémiai és izotóptranszport vizsgálatok

 • 5. kötet: J. Csicsák; G. Földing: Hidrogeológiai, hidrogeokémiai vizsgálati program

 • 6. kötet: L. Kovács: Kőzetmechanikai, geotechnikai vizsgálati program

 • 7. kötet: Zs. Berta: In situ és laboratóriumi geofizikai vizsgálatok

 • 8. kötet: Z. Nagy: Collecting of archive data, development of an informatical system and database.

 • 9. kötet: L. Kovács: Összefoglaló kötet
   

Szolgálatások:

 • Alagútfúrás

 • Föld feletti és földalatti magfúrás és vizsgálat

 • Az aknák és fúrómagok felszín- és mélyföldtani leírása és értékelés

 • Mineralógiai, petrográfiai, geokémiai és hidrogeológiai vizsgálatok

 • In situ kőzetmechanikai mérések az aknákban és a furatokban, labormérések

 • Geofizikai kutatás: geodinamika, mikroszeizmológia, hőmérséklet-lánc, kőzetlazítás, gamma spektrométeres mérések

BAF minősítésének rövidtávú programja
KAPACITÁS- ÉS BIZTONSÁGNÖVELŐ BERUHÁZÁS A PEST MEGYEI
PÜSPÖKSZILÁGYBAN
2013-2015
Radioaktív Hulladékokat Kezelő
Nonprofit Kft.
$ 2.000.000

A Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) Diszpécser központjának korszerűsítése és a labor épület átalakítása első lépése volt a 35 éve üzemelő, intézményi hulladékokat befogadó feldolgozó és tároló jelentős kapacitás bővítésének. Az üzembe helyezés óta kisebb-nagyobb átalakítási munkák történtek, de komolyabb átalakításra csak 2013 elejétől került sor. Az RHK Kft. a korszerűsítés és az átalakítás elvégzéséhez szükséges kiviteli terveket elkészíttette, és az átalakításokhoz szükséges hatósági engedélyeket beszerezte.

Szolgáltatások:

 • A diszpécser központ korszerűsítése és a labor épület átalakítása kapcsán az épület átalakítás tervezési és mérnöki feladatainak ellátása, hatósági engedélyek beszerzése.

Kivitelezési feladatok:

 • Az őrségépület megépítése, régi őrközpont átalakítása: építészet, épületgépészet

 • épületvillamosság, informatika, tűzjelzőrendszer telepítése, biztonságtechnikai rendszerek kiépítése, üzembe helyezések elvégzése

 • A laborépület felújítása, átalakítása (új labor-épületrész) építészet, épületgépészet épületvillamosság, informatika, tűzjelzőrendszer telepítése, biztonságtechnikai rendszerek kiépítése és integrálása, üzembe helyezések

 • Portálépület kialakítása: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, informatika, tűzjelzőrendszer telepítése

 • Biztonságtechnikai rendszerek kiépítése üzembe helyezések, régi épület bontása)

 • Az épületen kívüli munkák: kerítés, út, járda és közművek építése, kerítés kialakítása, zsilipelt gépjármű beléptetés kiépítése, tereprendezés, parkosítás, 30 m3-es tüzivíztározó építése

Püspökszilágy
bottom of page