top of page

BODAI AGYAGKŐ FORMÁCIÓ KUTATÁSA

Nagy aktivitású radioaktív hulladékok tárolását előkészítő kutatás program
(BAF projekt)

BAF kutatás előzmények

A BAF környezetvédelmi célú felhasználását első ízben még 1983-ban javasolták a MECSEKÉRC Zrt. jogelődje, a Mecseki Ércbányászati Vállalat (MÉV) szakértői.
1989-től kezdődően aztán a MÉV egy átfogó kutatási programot indított, amelynek célja 1993. előtt a kis és közepes aktivitású és/vagy a veszélyes hulladékok végleges elhelyezésének előkészítése volt. Egy 1992-ben elvégzett nemzetközi szakértői felülvizsgálat a BAF addig megismert tulajdonságait rendkívül kedvezőnek ítélte. Így 1993-tól, az akkor megalakult Nemzeti Célprojekt keretében a kutatások már a nagyaktivitású hulladékok elhelyezésének szempontrendszere szerint folytak tovább.

Az 1994. és 1999. között végrehajtott ún. Rövidtávú Program részletes szakmai tervezését és szakmai koordinálását szintén a MÉV (majd 1998 májusától jogutódja, a MECSEKÉRC Rt.) végezte. A Rövidtávú Program kutatásait rendkívül hatékonnyá tette az a körülmény, hogy a világ legmélyebben – a mecseki uránércbánya infrastruktúrájának és föld alatti térségrendszerének felhasználásával – kialakított kutatólaboratóriumában nagyszabású in situ vizsgálati programot is sikerült lefolytatni.

image11
image12
image10
image9
image8
image7
image6
image5
image3
image2
image4
image1

Előzetes jelleggel feltárhatók voltak a végleges elhelyezés kapcsán figyelembe vehető legfontosabb jellemzők, folyamatok, és ezek alapján kidolgozásra került a BAF-ban tervezett végleges elhelyezés védelmi koncepciójának kiinduló változata is.

Az 1996. évi CXVI. törvény (az új Atomtörvény), valamint az annak végrehajtására kiadott jogszabályok megnyugtató módon rendezték a kutatások szervezeti, finanszírozási, szakmai és ellenőrzési kereteit. 1998. júliusától az akkor megalapított Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság (a továbbiakban: RHK Kht.; illetve jelenlegi cégformája szerint RHK Kft.) felelősségi körébe tartozik a radioaktív hulladékok kezelésével és végleges elhelyezésének előkészítésével kapcsolatban felmerülő kérdések megoldása. Ebben az új rendszerben a MECSEKÉRC Rt. – az RHK Kht. megbízása alapján – továbbra is az egyes kutatási programfázisok fővállalkozójaként, illetve szakmai koordinátorszervezeteként működött.

 

2003. év folyamán újraindulhatott a BAF kutatási programja. amely a 2003. és 2008. közötti időszakban végzendő munkálatok (az ún. Középtávú Program) kereteit és szakmai feladatait rögzíti. A Középtávú Programban két, önállóan engedélyezendő, szakmailag egymásra épülő kutatási fázist kell végrehajtani. Az első fázis legfontosabb feladata – a BAF és a földtani környezet általános minősítő vizsgálatainak folytatása mellett – az, hogy kijelölje és rangsorolja azokat a térrészeket, amelyek figyelembe vehetők majd egy új föld alatti kutatólaboratórium, illetve az esetleges majdani tároló létesítmény telepítésére. A második fázisban kell elvégezni az első fázis során kiválasztott telephely részletes vizsgálatait, valamint a szükséges engedélyek beszerzésével kell megalapozni a föld alatti kutatólaboratórium építését.

1.600 m

legmélyebb fúrás hossza

9,9 km

komplex lyukgeofizikai vizsgálat

8.000 óra 

hidrogeológiai vizsgálat

Jelenleg a Bodai Agyagkő Formáció (BAF) földtani kutatása, az I. Felszíni kutatási fázis 2. szakaszának (2014-2018) kivitelezési szakaszában tart. Társaságunk a Közgép Zrt-vel közösen, fővállalkozásban közbeszerzési eljárás nyerteseként vesz részt, irányítja a kivitelezési tevékenységet és a szakmai munkát. A kutatás jelen fázisában a kutatás tervben 10 mélyfúrás mélyítése szerepel összesen mintegy 11 km hosszban, 9,9 km-nyi komplex lyukgeofizikai méréssel. Emellett 8000 órányi hidrodinamikai vizsgálat és fúrómagon, valamint vízmintákon végzendő közel ezer ásvány-kőzettani, geokémiai, kőzetmechanikai, izotópmigrációs vizsgálat van betervezve. Az eredmények értékelését 5 szakterületi jelentés összegzi:

  • Geomorfológiai kockázatok,

  • Földtani térmodell,

  • Vízföldtani viszonyok

  • Geodinamikai viszonyok,

  • A befogadó kőzet tulajdonságai.

 

  • legmélyebb fúrás hossza 1600 m

  • 11 km-nyi össz mélyfúrás mennyiség

  • 9,9 km komplex lyukgeofizikai vizsgálat

  • 8000 órányi hidrogeológiai vizsgálat

 

Megrendelő: RHK Kft.

Szerződéses összeg: 27 071 544 $

Szerződés időtartama: 2013-2018

Projektvezető: Földing Gábor

bottom of page